کسی با این نوع سنسور ها کار کرده؟

نمونش اینه : GY-9900