سلام تا به حال ماژول یا سیستمی دیدید که به جای تغییر دامنه ولتاژ و فرکانسش مثل سیگنال ژنراتور
بیاد با جریان این کار رو بکنه
من برای آزمایش نیاز دارم به اینکه جریان رو به شکل سینوسی با کنترل دامنه و فرکانس تغییر بدم تا آزمایشاتی رو انجام بدم
به نظرم شاید برای همین سیگنال ژنراتور بشه در خروجیش مداری تعبیه کرد ولی می خواهم حتی الامکان یه چیز تروتمیز باشه