ورژن جديد اين سيموليتور ها تو سايت زير قرار داده شده.
http://www.oshonsoft.com
مي تونيد به راحتي استفاده كنيد.