سلام
من یکسری ورودی میخواهم به input مدار CMOS در hspice بدهم.
چه نوع دستوری را باید انجام دهم؟
من اینطوری انجام می دهم اما در نمودار این تغییرات را نشان نمی دهد.
mpmos-1 out in vdd vdd pmos w=360n l=180n
mnmos-1 out in gnd gnd nmos w=180n l=180n
vvoltagesource-1 vdd gnd dc 1.8
vvoltagesource-2 in gnd pulse (0 1.8 0 1.8 1 1 0 1 0 1 1.8 0.5 1.8 0 1.2 0)