سلام

یکی از دوستان یه برنامه اای برامون نوشته بود که وقتی هوا تاریک میشد یه ال ای دی با ocr شروع میکرد به چشمک زدن و یه پتانسیومتر بود که تنظیم میکردی تو چ موقع از روز شروع کنه به چشمک زدن (هوا از چه حدی تاریک تر شد )

برنامشو گرفتم و مدار بستم ولی کار نمیکنه

کدش اینه :
کد:
#include <mega8.h>

#include <delay.h>
int x=150;
  


#define ADC_VREF_TYPE 0x00


// Read the AD conversion result
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
{
ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(10);
// Start the AD conversion
ADCSRA|=0x40;
// Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA|=0x10;
return ADCW;
}


// Declare your global variables here


void main(void)
{
// Declare your local variables here
  int ldr;
 int res;
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out 
// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0 
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;


// Port C initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In 
// State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T 
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;


// Port D initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In 
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T 
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;


// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;


// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer1 Stopped
// Mode: Normal top=0xFFFF
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0xA3;
TCCR1B=0x04;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;


// Timer/Counter 2 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer2 Stopped
// Mode: Normal top=0xFF
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x6A;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;


// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
MCUCR=0x00;


// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
TIFR=0x00;


// USART initialization
// USART disabled
UCSRB=0x00;


// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;


// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 125.000 kHz
// ADC Voltage Reference: Int., cap. on AREF
ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
ADCSRA=0x83;


// SPI initialization
// SPI disabled
SPCR=0x00;


// TWI initialization
// TWI disabled
TWCR=0x00;


while (1)
   {
   // Place your code here 
    
    ldr=read_adc(0);
    ldr=(ldr*5)/1023; 
    res=read_adc(1);
    res=(res*5)/1023; 
   if (ldr<=res) {
     for(x=0;x<=255;x++)
    {
      OCR2=x;
      delay_ms(1);
    }
    
    for(x=255;x>=0;x--)
    {
      OCR2=x;
      delay_ms(1);
    } 
    }  
      
    
    PORTB=0;    
     
        
     
   }
}