سلام -از دوستان عزیز کسی می داند که در دستگاه موبایل یاب ،از چه سنسوری استفاده می شود؟