درود دوستان
برای تعمیر کارت گرافیک اگر جای مطمئن و مجهزی سراغ دارید لطفا معرفی بفرمایید ( اصفهان یا تهران )
سپاس