با سلام خدمت مهندسان گرامی...
من یک آردوینو نانو دارم؛ هنگامی که میخواهم کد آپلود بکنم با ارور زیر مواجه میشم:

Arduino: 1.8.10 (Windows 10), Board: "Arduino Nano, ATmega328P"

Sketch uses 936 bytes (3%) of program storage space. Maximum is 30720 bytes.
Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2039 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x20
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x20
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x20
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x20
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x20
An error occurred while uploading the sketch


This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences.

اگر می شود برای حل این مشکل راهنمایی ام کنید...