در اردوینو چطوری این کار عملی هس فک کنم باید کتابخانه رو ویرایش کرد .ویرایش کتابخانه چطوریه؟