سلام
کسی می دونه چه طور میشه در سیمولینک یه المنت 2000 وات داشته باشیم و با ترایاک کنترل توان کنیم؟
من خیلی گشتم ولی هیتر برقی پیدا نکردم