سلام این آنتی لگاریتم گیر و لگاریتم گیری با آپ امپ که قبلا در الکترونیک 2 می خوندیم کاربردشون در دنیای واقعی و مدارات الکترونیک کجاست ؟ اصلا چیکار میکنن این تقویت کننده ها ؟