سلام خوبان
دو سوال داشتم
۱ - میشه به جای مقاومت ۱/۸ وات از۱/۴ وات استفاده کرد
ایا میشه از ترمیستور کربنی به جای ترمیستور شیشه ای استفاده کرد
البته با خصوصیات اهمی یکسان
درمدار باطری دیریل
وات مهمه در این مدار تا حد ۱/۴ وات