باسلام اگه میشه پروژه طراحی یک کامپیوتر مبنا را برایم بزاری و به صورت کامل توضیح داده شود وهمچنین همراه با تمام مدارات جانبی بخصوص طراحی قسمت واد کنترلش بااستفاده از گیت های منطقی