سلام دوستان
برای آزمون نظام مهندسی برق ، طراحی ونظارت ، منابع (پکیج های آموزشی ) میشه معرفی کنید ؟
چیزی که استفاده کرده باشید و نتیجه گرفته باشید