سلام.
من مدار تایمر ساده نیاز دارم که بعد ازتحریک لحظه ای یا دائمی خرجی اول به مدت پنج ثانیه روشن و خروجی دوم با تاخیر یک ثانیه فعال و بعد از یک ثانیه صفر شود ممنون