در مورد ترانس کاهنده چند مشکل داشتم که خیلی وقته دنبال آن هستم
- در حالتی که ترانس بی بار است در سیم پیچ اولیه جریان صفر است یا خیلی کم؟ اگر جریان کمی وجود دارد پس چطور شار در هسته جریان دارد و ولتاژ ثانویه به ما می دهد؟
-در حالت بی باری: اگه ولتاژ خودالقایی برابر و مخالف ولتاژ ورودی در سیم پیچ اولیه است پس چطور جریان در سیم پیچ ایجاد می شود که شار ایجاد می کند؟
- با توجه به منحنی زیر، نحوه مخالفت ولتاژ خود القایی با ولتاژ ورودی چطور است؟ ولتاژ خودالقایی چطور باعث می شود که جریان در سیم پیچ کاهش یابد یا صفر شود؟ یعنی وقتی ولتاژ ورودی در یک طرف سیم پیچ مثبت و برابر 220 می شود در طرف دیگر سیم پیچ ولتاژی برابر و مخالف دیگری ایجاد می شود که جریان را بلوکه می کند؟ اما در منحنی دیده می شود یک جریان سینوسی که شار تولید می کند در سیم پیچ در جریان است !!!