سلام در این ماژول دوتا سوکت اختیاری وجود داره یکی برای LDR و یکی هم برای ترمیستور کسی کار برد های این دوتا رو میدونه؟؟و برای قرار ادن ترمیستور در این ماژول باید مقاومت حرارتیش چه مقدار باشه.