نقل قول نوشته اصلی توسط نیکان مقصودی

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت

دوست عزیز منظورمو درست متوجه نشدهی و اینکه ولتاز aوkتریستورت قعط نمیشه چرا که مقاومت r2 به kومنفیت به منفیت بهk ولتاز میده تمام شد ورفت
تازه مدار زد وی اس وزد سی دی که بهتره تا این

دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپمدوست عزیز مدار ارسی خوبه مقاومت 1.693k و خازنتم 4.7 lمیکرو فاراد
ولی در این پست جواب سوالتو دادم دوست عزیز