دروودلپتابم ماژول Arduino uno رو شناخته اما زمانی که برنامه رو upload میکنم پایین صفحه پیغام های زیر رو میدهو برنامه upload نمیشهprocessing.app.debug.RunnerException at cc.arduino.Compiler.callArduinoBuilder(Compiler.ja va:317) at cc.arduino.Compiler.loadPreferences(Compiler.java: 216) at cc.arduino.Compiler.build(Compiler.java:175) at processing.app.SketchController.build(SketchContro ller.java:664) at processing.app.SketchController.exportApplet(Sketc hController.java:689) at processing.app.Editor$UploadHandler.run(Editor.jav a:2055) at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)Caused by: java.io.IOException: Cannot run program "C:Program FilesArduinoarduino-builder": CreateProcess error=2, The system cannot find the file specified at java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java :1048) at processing.app.helpers.ProcessUtils.exec(ProcessUt ils.java:26) at cc.arduino.Compiler.callArduinoBuilder(Compiler.ja va:297) ... 6 moreCaused by: java.io.IOException: CreateProcess error=2, The system cannot find the file specified at java.lang.ProcessImpl.create(Native Method) at java.lang.ProcessImpl.(ProcessImpl.java:386) at java.lang.ProcessImpl.start(ProcessImpl.java:137) at java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java :1029) ... 8 moreError downloading

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت