سلام
كسي اطلاعاتي درباره ي زبان برنامه نويسي pcl5ياpcl6 كه مربوط به پرينتر هاست داره يا منابعي مي شناسد كه بتوند ما را كمك كند
مادر يك پروژه مي خواهيم ارتباطي بين يك پرينتر ويك ميكروكنترلر ايجاد كنيم اگر كمكي در اين زمينه داريد بفرمايد