ممنونم*از اساتید در اولین فرصت گفته های دوستان رو انجام*میدم و نتیجشو اعلام میکنم ممنونم