ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به سایت» کلیک کنید.

اگر فرم ورود برای شما نمایش داده نمیشود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.


کاربران برچسب زده شده

نمایش نتایج: از 1 به 2 از 2
 1. #1
  2013/05/12
  17
  1

  مشکل با sim808 با STM32

  سلام دوستان من میخوام یک ردیاب ماشین با sim808 با هدربورد stm32f103RET6 طراحی کنم و میخوام که با فرستادن SMS لینک گوگل مپ رو به شماره ای که بهش میدم ارسال کنه. میخوام کد رو مرحله به مرحله جلو ببرم. با مبدل USB به TTL مختصات رو میتونم دریافت کنم و میتونم مختصات رو بلافاصله به شماره مورد نظر بفرستم ولی وقتی میخوام یه اس ام اس بفرستم و تحلیلش کنم که مثلا با فرستادن 1234 یک کاری برام انجام بده به عنوان مثال روشن کردن یک LED به مشکل میخورم و وقتی با دیباگر کیل دیباگ میکنم نشون میده که کلی کاراکتر A فرستاده شده به پورت سریال. این کدی که میذارم با روش polling هست ولی با اینتراپت هم که نوشتم ارور HARDFAULT میده. مشکل از چی میتونه باشه ؟
  این کدی که جواب نمید ه
  کد:
   #include <stm32f10x.h>#include "usart.h"
  #include <string.h>
  #include <stdio.h> 
  #include <stdlib.h>
  
  
  char S=0x1A;
  #define Enter  usart_sendchar('\n');
  #define CR    usart_sendchar('\r');
  #define GIM   usart_sendchar('"');
  #define SUB   usart_sendchar(S);
  char get_Enter = 0;
  uint8_t ch;
  char str1[300];
  int i;
  char str_tmp[100];
  char str_tmp2[100];
  
  
  
  
  
  
  
  
  void Send_SMS(char *text);
  void del_All_SMS(void);
  void CMGF_1(void);
  void GGNSPWR(void);
  
  
  void CGNSINF(void);
  
  
  void Delay_ms (uint32_t Time);
  
  
  
  
  volatile uint32_t msTicks;
  // the interrupt handler for the systick module 
  void SysTick_Handler(void) {
    msTicks++;
  }
  void Delay_ms (uint32_t dlyTicks) {
    uint32_t curTicks;
    curTicks = msTicks;
    while ((msTicks - curTicks)< dlyTicks);
  }
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    void CMGF_1(void)
   {
    str_tmp[0]='\0';
    Delay_ms(100);    
    strcpy(str_tmp,"AT+CMGF=1");
    Delay_ms(500);    
    usart_sendstring(str_tmp);
   Enter
    CR  
    
   }
   void del_All_SMS(void)
   {
  str_tmp[0]='\0';
  Delay_ms(100);
  strcpy(str_tmp,"AT+CMGD=1,4");
  Delay_ms(500);    
  usart_sendstring(str_tmp);
  Enter
  CR  
  }
   
   void CGNSPWR(void)
   {
  str_tmp[0]='\0';
  Delay_ms(100);
  strcpy(str_tmp,"AT+CGNSPWR=1");
  Delay_ms(500);    
  usart_sendstring(str_tmp);
  Enter
  CR  
  }
  
  
   void CGNSINF(void)
   {
  str_tmp[0]='\0';
  Delay_ms(100);
  strcpy(str_tmp,"AT+CGNSINF");
  Delay_ms(500);    
  usart_sendstring(str_tmp);
  Enter
  CR  
  }
  
  
   void CMGR(void)
   {
  str_tmp[0]='\0';
  Delay_ms(100);
  strcpy(str_tmp,"AT+CMGR=1");
  Delay_ms(500);    
  usart_sendstring(str_tmp);
  Enter
  CR  
  }
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  void Send_SMS(char *text)
  {
  CMGF_1(); 
  Delay_ms(500);    
  str_tmp[0]='\0';
  Delay_ms(100);    
  
  
  strcpy(str_tmp,"AT+CMGS=");
  Delay_ms(500);    
  usart_sendstring(str_tmp);
  GIM
  str_tmp[0]='\0';
  Delay_ms(100);    
  
  
  strcpy(str_tmp,"+989058316399");
  Delay_ms(500);    
  usart_sendstring(str_tmp);
  GIM
  Enter
  CR
  
  
  Delay_ms(500);      
  
  
   usart_sendstring(text);
  
  
  Enter
  CR
  str_tmp[0]='\0';
  Delay_ms(500);    
  SUB
  
  
  Delay_ms(1000);
  del_All_SMS();
  }
  
  
  
  
  int main()
  {
  SystemInit();
  SysTick_Config(SystemCoreClock/1000); // setup systick timer for 1ms interrupts
  usart_init();  
  CMGF_1();
    Delay_ms(250);
  del_All_SMS();
    Delay_ms(250);
  CGNSPWR();
  Delay_ms(250);
  
  
  RCC->APB2ENR|=(1<<3);
  GPIOB->CRL &= 0xF;
  GPIOB->CRL |= 0x3;  
  while (1)
  {
    char* u;
   char* j;
    char* h;
   
      
    
    
    do {
    usart_getstring(str_tmp2);
    u=strstr(str_tmp2,"+CMTI:");
    }
    while (!u);
    CMGR();  
      u=0;
    do {
    usart_getstring(str_tmp2);
    j=strstr(str_tmp2,"+CMGR:");
    }
    while (!j);
    h=strstr(str_tmp2,"1234");
    if (h){
    
    GPIOB->BSRR |= (1<<0);
    
    
    }
      }
  
  
        
      
      
       
       
         
  
  
  }
  اینم کد قسمت سریال
  کد:
   #include "stm32f10x.h"#include "usart.h"
    char str[200];
    char data;
  
  
  //// initialize usart
  void usart_init(void) 
   {
  
  
   RCC->APB2ENR |= (  1UL << 0);    /* enable clock Alternate Function */
   AFIO->MAPR  &= ~(  1UL << 2);    /* clear USART1 remap        */
  
  
   RCC->APB2ENR |= (  1UL << 2);    /* enable GPIOA clock        */
   GPIOA->CRH  &= ~(0xFFUL << 4);    /* clear PA9, PA10         */
   GPIOA->CRH  |= (0x0BUL << 4);    /* USART1 Tx (PA9) output push-pull */
   GPIOA->CRH  |= (0x04UL << 8);    /* USART1 Rx (PA10) input floating */
  
  
   RCC->APB2ENR |= (  1UL << 14);    /* enable USART#1 clock       */
  
  
   USART1->BRR  = 0x0271;         /* 115200 baud @ PCLK2 72MHz    */
   USART1->CR1  = ((  1UL << 2) |    /* enable RX            */
            (  1UL << 3) |    /* enable TX            */
            (  0UL << 12) );   /* 1 start bit, 8 data bits     */
   USART1->CR2  = 0x0000;         /* 1 stop bit            */
   USART1->CR3  = 0x0000;         /* no flow control         */
  
  
   USART1->CR1 |= ((  1UL << 13) );   /* enable USART           */
    
  //  USART1->CR1 |= ( 1UL << 5);   // RXNE interrupt enable
  //  NVIC_SetPriority(USART1_IRQn,0); /* Default priority group 0, can be 0(highest) - 31(lowest) */
  // NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn);   /* Enable UART0 Interrupt */
  }
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  void usart_sendchar(char data){
    while(!(USART1->SR&(1<<7)));
    USART1->DR=data;
  }
  char usart_getchar(void) 
    {
      
    while (!(USART1->SR&(1<<5)));
    data=USART1->DR ;
   return data;    
    }
  
  
  
  
  void usart_getstring(char *str) 
  {
  
  
   char *temp = str;
    
    do{
      
      *temp = usart_getchar();
      usart_sendchar (*temp) ;
      
    } while(*(temp++) != 0x0D );
    *(temp-1) = 0;
  
  
  }
  
  
  void usart_sendstring(char *s) 
  {
     while (*s) 
    {
      usart_sendchar(*s);
      s++;
    }
  }
  اینم کدی که جواب میده (ارسال مختصات بلافاصله)
  کد:
  #include <stm32f10x.h>
  #include "usart.h"
  #include <string.h>
  #include <stdio.h> 
  #include <stdlib.h>
  
  
  char S=0x1A;
  #define Enter  usart_sendchar('\n');
  #define CR    usart_sendchar('\r');
  #define GIM   usart_sendchar('"');
  #define SUB   usart_sendchar(S);
  char get_Enter = 0;
  uint8_t ch;
  char str1[300];
  int i;
  char str_tmp[100];
  char str_tmp2[100];
  
  
  
  
  
  
  
  
  void Send_SMS(char *text);
  void del_All_SMS(void);
  void CMGF_1(void);
  void GGNSPWR(void);
  
  
  void CGNSINF(void);
  
  
  void Delay_ms (uint32_t Time);
  
  
  
  
  volatile uint32_t msTicks;
  // the interrupt handler for the systick module 
  void SysTick_Handler(void) {
    msTicks++;
  }
  void Delay_ms (uint32_t dlyTicks) {
    uint32_t curTicks;
    curTicks = msTicks;
    while ((msTicks - curTicks)< dlyTicks);
  }
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    void CMGF_1(void)
   {
    str_tmp[0]='\0';
    Delay_ms(100);    
    strcpy(str_tmp,"AT+CMGF=1");
    Delay_ms(500);    
    usart_sendstring(str_tmp);
   Enter
    CR  
    
   }
   void del_All_SMS(void)
   {
  str_tmp[0]='\0';
  Delay_ms(100);
  strcpy(str_tmp,"AT+CMGD=1,4");
  Delay_ms(500);    
  usart_sendstring(str_tmp);
  Enter
  CR  
  }
   
   void GGNSPWR(void)
   {
  str_tmp[0]='\0';
  Delay_ms(100);
  strcpy(str_tmp,"AT+CGNSPWR=1");
  Delay_ms(500);    
  usart_sendstring(str_tmp);
  Enter
  CR  
  }
  
  
   void CGNSINF(void)
   {
  str_tmp[0]='\0';
  Delay_ms(100);
  strcpy(str_tmp,"AT+CGNSINF");
  Delay_ms(500);    
  usart_sendstring(str_tmp);
  Enter
  CR  
  }
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  void Send_SMS(char *text)
  {
  CMGF_1(); 
  Delay_ms(500);    
  str_tmp[0]='\0';
  Delay_ms(100);    
  
  
  strcpy(str_tmp,"AT+CMGS=");
  Delay_ms(500);    
  usart_sendstring(str_tmp);
  GIM
  str_tmp[0]='\0';
  Delay_ms(100);    
  
  
  strcpy(str_tmp,"+989058316399");
  Delay_ms(500);    
  usart_sendstring(str_tmp);
  GIM
  Enter
  CR
  
  
  Delay_ms(500);      
  
  
   usart_sendstring(text);
  
  
  Enter
  CR
  str_tmp[0]='\0';
  Delay_ms(500);    
  SUB
  
  
  Delay_ms(1000);
  del_All_SMS();
  }
  
  
  
  
  int main()
  {
  SystemInit();
  SysTick_Config(SystemCoreClock/1000); // setup systick timer for 1ms interrupts
  usart_init();  
  CMGF_1();
  del_All_SMS();
  GGNSPWR();
  Delay_ms(250);
  CGNSINF();
  while (1)
  {
    char* u;
  
  
    
   usart_getstring(str_tmp2);
    u=strstr(str_tmp2,"+CGNSINF:");  
    
    
       if (u){
      Send_SMS(u);
       }
     
       
       
     }     
  
  
  }


 2. #2
  2013/05/12
  17
  1

  پاسخ : مشکل با sim808 با STM32

  کد برنامه ای که با اینتراپت نوشته بودم رو یک مقدار تغییر دادم الان جواب میده ولی باید بعد از هر پیام میکرو رو ریست کنم. فکر میکنین که مشکل از چی باشه ؟
  کد برنامه اصلی :
  کد:
  #include <stm32f10x.h>
  #include "usart.h"
  #include <string.h>
  #include <stdio.h> 
  #include <stdlib.h>
  #include <stdint.h>
  
  char S=0x1A;
  #define Enter  usart_sendchar('\n');
  #define CR    usart_sendchar('\r');
  #define GIM   usart_sendchar('"');
  #define SUB   usart_sendchar(S);
  #include "stm32f10x.h"
  #include <string.h>
  char get_Enter = 0;
  uint8_t ch;
   char str1[300];
  char str2[100];
  int i=0;
  char flag=0;
  char str_tmp[20];
  char str_tmp2[20];
  char* p;
  
  
  volatile uint32_t msTicks;
  
  //calling all the functions 
  
  void Send_SMS(char *text);
  void CMTI(void);
  void wait_to_get(char ch);
  void del_All_SMS(void);
  void CMGF_1(void);
  void Delay (uint32_t Time);
  void CMGR (void);
  void CGNSPWR_1(void);
  void CGNSINF(void);
  void interrupt_activation(void);
  void CGNSINF_C(void);
  void AT(void);
  void Delay (uint32_t dlyTicks);
  void SysTick_Handler(void);
  
  
  // the interrupt handler for the systick module 
  void SysTick_Handler(void) {
    msTicks++;
  }
  void Delay (uint32_t dlyTicks) {
    uint32_t curTicks;
    curTicks = msTicks;
    while ((msTicks - curTicks)< dlyTicks);
  }
  
  
  
  
  
  
  
  
  void Send_SMS(char *text)
  {
  CMGF_1(); 
  Delay(500);    
  str_tmp[0]='\0';
  Delay(100);    
  
  strcpy(str_tmp,"AT+CMGS=");
  Delay(500);    
  usart_sendstring(str_tmp);
  GIM
  str_tmp[0]='\0';
  Delay(100);    
  
  strcpy(str_tmp,"+98905xxxxxxx");
  Delay(500);    
  usart_sendstring(str_tmp);
  GIM
  Enter
  CR
  
  Delay(500);      
  
   usart_sendstring(text);
  Enter
  CR
  str_tmp[0]='\0';
  Delay(500);    
  SUB
  
  Delay(100);
  del_All_SMS();
  }
  void USART1_IRQHandler(void) {
  
      ch = USART1->DR & 0xFF; 
    if (ch == '\n'){ // 13 enter
         
           get_Enter =1;
      
       }
      else{
        str1[i]= ch;
        i++;
      }
   }
  
  
        
         
         
         
         
         
           
  
  
  
    
    void CMGF_1(void)
   {
    str_tmp[0]='\0';
    Delay(100);    
    strcpy(str_tmp,"AT+CMGF=1");
    Delay(500);    
    usart_sendstring(str_tmp);
   Enter
    CR 
    
   }
  
  
   void del_All_SMS(void)
   {
  str_tmp[0]='\0';
  Delay(100);
  strcpy(str_tmp,"AT+CMGD=1,4");
  Delay(500);    
  usart_sendstring(str_tmp);
  Enter
  CR  
  }
   
   
    void CMGR(void)
   {
    str_tmp[0]='\0';
   
    Delay(100);   
    strcpy(str_tmp,"AT+CMGR=1");
   Delay(500);  
    usart_sendstring(str_tmp);
   Enter
    CR 
    
   }
    void CGNSINF(void)
   {
    str_tmp[0]='\0';
    Delay(100);    
    strcpy(str_tmp,"AT+CGNSINF");
    Delay(500);    
    usart_sendstring(str_tmp);
   Enter
    CR   
    
   }
  void CGNSPWR_1(void)
   {
    str_tmp[0]='\0';
    Delay(100);    
    strcpy(str_tmp,"AT+CGNSPWR=1");
      Delay(500);
    usart_sendstring(str_tmp);
    Enter
    CR 
    
   }
   
   void AT(void)
   {
    str_tmp[0]='\0'; 
    Delay(100); 
    strcpy(str_tmp,"AT");
      Delay(500);
    usart_sendstring(str_tmp);
    Enter
    CR 
    
   }
   
   
   
   
   
   
    
    
  int main() 
    {
    SystemInit();
   SysTick_Config(SystemCoreClock/1000); // setup systick timer for 1ms interrupts
    usart_init();  
      
   AT();
      
      p=NULL;
       
        check:AT();
   
      Delay(2000);
      
      p=strstr(str1,"OK");  
      if(p==NULL) goto check;
      
         
   CMGF_1();
    Delay(500);
  
    CGNSPWR_1();
    
    Delay(500); 
   del_All_SMS();
    
    Delay(500);
      
    RCC->APB2ENR |= (1<<3); 
    GPIOB->CRL &= ~0xF;
   GPIOB->CRL |= 0x3;  
    
      
  while (1)
  {
    
    if (get_Enter ==1)
    {
     if (flag==0){
      ////waiting for +CMTI: from sim800
        do
     { 
     p=strstr(str1,"+CMTI:");  
     } 
       while(p==NULL);
     Delay(1000);
          // sending AT+CMGR=1 command
        if (p!=NULL)
        {
            CMGR();
        
            Delay(350);
          flag=1;
        }
      }
    if (flag==1) {
      p=strstr(str1,"+CMGR");
        if (p){
          p=strstr(str1,"loc");
                  
  if (p!=NULL)
  {
  
  CGNSINF();
    Delay(300);
  }
  else if (p==NULL)
  {
  del_All_SMS();
  memset(str1, 0, 300);  
    flag=0;
    
  }
  p=strstr(str1,"+CGNSINF:");
  if (p)
  {
  
  
  float a[5];
       
  char str2[80];
    const char s[2] = ",";
    char *token;
    // getting the lattitude and longitude 
    token = strtok(p, s);
    
    for (int i=0;i<5;i++){
     sprintf( str2," %s\n", token );
      a[i]=atof(str2);
    
     token = strtok(NULL, s);
    } 
  
  sprintf(str2,"https://maps.google.com/?q=%.6f,%.6f",a[3],a[4]);
  Send_SMS(str2);
  p=NULL; 
  del_All_SMS();
    flag=0;
  memset(str1, 0, 300);
  
  
  
  
    } 
  
  
  
     } 
        
        
      } 
      } 
         
         
      } 
        
      
    }
  ویرایش توسط JFET2013 : 2021/08/20 در ساعت 15:44
نمایش نتایج: از 1 به 2 از 2

موضوعات مشابه

 1. Sim808 آردوینو و خطای" Sim808 init error " حین راه اندازی
  توسط keihancpu در انجمن ماژول های GPS - GSM - GPRS
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 2020/03/01, 13:08
 2. مشکل با دقت GPS Sim808
  توسط mnopamin در انجمن ماژول های GPS - GSM - GPRS
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2019/02/06, 01:23
 3. مشکل در ارسال sms با sim808
  توسط hossein_1994 در انجمن ماژول های GPS - GSM - GPRS
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 2018/03/28, 22:56
 4. مشکل با sim808
  توسط s4wed در انجمن ماژول های GPS - GSM - GPRS
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 2018/03/28, 13:17
 5. مشکل در بلوتوث sim808
  توسط محمود خادمی در انجمن ماژول های GPS - GSM - GPRS
  پاسخ: 3
  آخرين نوشته: 2018/01/27, 12:42

کاربرانی که این تاپیک را مشاهده کرده اند: 1

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •