بقیه قسمت ها سالم می باشند و فقط تست بوق به صورت ممتد میزنه و قطع نمیشه . چطور رفع عیب شود ؟