دوستان دارم با SIM800L کار میکنم - رو دیتا شیتش اعداد این دستور AT+CSMP=49,167,0,0 رو نمیدونم چی به چیه .

تو دیتاشیتشم اعدادی توضیح نداده .
میتونید یه راهنمایی بفرمایید.

ممنونم.