طرح سئوالاتي براي پژوهش :
1- چرااجسام بخصوص درسيالات دراثرحرکت توليدالکتريسته ساکن ميکنند؟
2- آياهرجسمي معمولادريک تعادل الکتريکي قرارداردکه دراثرحرکت آن تعادل بهم ميخوردوبصورت دوقطب الکتريکي مخالف(مثبت ومنفي) درمي آيد؟
3- آيا اين بهم خوردن تعادل الکتريکي شيي دراثراين نيست که حرکت آن باعث بهم خوردن تعادل سيالي که اين شيي دردرون آن حرکت ميکند(مانندحرکت هواپيمادرهوا)وچون آن سيال بخودي خودمخالف حرکت آن شيي دردرون خوداست باعث ايجاددوقطب مخالف الکتريسته ساکن منفي ومثبت درشيي وسيال ميگردد؟
4- آياپيرشدن انسان ياهرموجودزنده ديگرفرآيندازدست دادن تعادل الکتريسته ساکن دراوست وورزش هافقط ميتواندبخشي ازآن تعادل الکتريکي رابه اوبازگرداندوبخش اعظم عدم تعادل الکتريکي درون انسان بدون تغييرباقي ميماندوهمين باعث فرسوده شدن سلولهاي اونيست؟
5- آيااستفاده ازحلقه هاي فلزي مثل انگشتر,دستبندوگردن بندباعث بازگرداندن بخشي ازتعادل الکتريکي دربدن انسان ميگردد؟
6- آياچسبيدن چربي هابه جداره رگهاي بدن انسان به اين دليل نيست که خون(سيال)جاري دررگها ايجادالکتريسته ساکن مثلا بايون مثبت ميکندوذرات چربي يون منفي موجوددرخون هستندکه اين دوبارمخالف الکتريکي همديگرراجذب کرده ودرجداره رگ بهم ميچسبندوتشکيل توده چربي داده ونهايتاباعث گرفتگي رگهاوافزايش فشارخون ميشوند؟
8- آيااگرانسان بتوانددرمحفظه اي که امواج آزاد ازبيرون درآن نفوذنداشته باشندماننداهرام مصروياسايراهرام اسرارآميزکه امواج درآنهانفوذي ندارندويادرزيرآب زندگي کندمي تواندازاثرات الکتريسته ساکن برروي خودوبيماريهاي مترتب برآن خلاصي پيداکند؟
9- اصولا" چرابعضي ازامواج دردرون آب نميتوانندنفوذکنند ولي نورکه يک نوع موج است ميتواندنفوذکند؟ وياالکتريسته ساکن درون آب به سطح آن رانده ميشوند؟
10- چراهرکجابارالکتريسته ساکن ايجادميگرددبلافاصله بارهاي الکتريکي مخالف آن نيزدراطراف آن تجمع پيداميکند؟
11- آياکلابارهاي مثبت ومنفي هرشيي اي برابرندوفقط تاجسم خارجي ازکنارآن حرکت ميکند(دورميشودويابه اونزديک ميشود)ودرواقع تا آنراتحريک نکنند اين بارهادردرون شيي بصورت متعادل باقي ميمانند؟
12- آياکنده شدن پوشش پلي اتيلن حفاظت ازخوردگي لوله هاي فولادي انتقال گازکه مشکل فعلي شرکت گازشده وازسوي ديگرسازمان (gti) آمريکانيزهمين موضوع پژوهشي رادردست بررسي خوددارددراثرهمين ايجادالتريسته هاي ناخواسته دردرون لوله گازودراثرعبورجريان گاز(سيال)ازداخل آن است؟
13- راستي آياميتوان بااستفاده ازخواص الکتريسته ساکن ازخوردگي فلزات دردرون خاک وآب جلوگيري کرد؟
14- چرااين پديده الکتريسته ساکن درحرکت ابرهاازکناريکديگروازکنارز مين درحدبسياروسيع وگسترده اتفاق مي افتد حتي براي حرکت هواپيماازداخل ابرها؟
15- راستي چراهرفعاليت وفرآيندحرکتي که درمقياس بسيارکوچک درمغزانسان انجام ميشودمي تواند ترجمه وتفسيرالکتريکي داشته باشدوبردستگاههاي الکتريکي حساس اثرخواهندگذاشت؟
16- آيااحساس غم وشادي وخستگي وسرحالي انسان تغييردرتعادل برقي بدن وتاثيردرمرکزاصلي بدن يعني سرانسان نيست؟
17- امروزه که نانوتکنولوژي درصدداندازه گيري دقيق همه اشياء برآمده وپيشرفتهاي شگرفي نيزداشته آيادرزمينه تکنولوژي الکتريسته ساکن ميتوانددقت دراندازه گيري رابه حدي برساندکه بارالکتريکي کوچکترين ذرات دربدن انسان رابتوانداندازه گيري کند؟
18- راستي چرابااستفاده ازدوميله گونيا شکل 35 سانتيمتري رااگربصورت موازي دردستمان بگيريم ازروي زمين ميتوانيم پي به آب درون زمين ببريم بطوريکه درمحل وجودآب سرهاي دوميله يکديگرراجذب کنند . آيااين دوميله درمحيط مغناطيس شده توسط جريان آب درزيرزمين که الکتريسته ساکن ايجادکرده است پديدمي آيدوسرميله هارابطرف همديگرمنحرف وجذب ميکنند؟ودرواقع جهت جريان آب رانشان ميدهند؟
اخيرا"يک مردايراني بااستفاده ازهمين خاصيت وشايدهم بااستفاده ازاختراع محققين خارجي که درسايت اينترنتي خودنتايج آن رانشان داده اند(صفحه پيوست) يک مدارالکتريکي بايک باطري 9 ولتي درست کرده که وقتي سرميله هادراثرجريان آب منحرف شده وبهم ميخورندمدارالکتريکي وصل شده وچراغ ويابوق دستگاه روشن ميشودواين ابتکاررابنام خوددرايران ثبت اختراع کرده است.غافل ازاينکه ازاين روش سالهاست که چيني هاوکره اي هابراي پيداکردن محل لوله هاي پلاستيکي وفلزي آب رادرزيرزمين نشان ميدهد؟
19- چرااجسام بهم مي چسبند،چه خاصيتي بين مولكول موادويااشيا است كه آنهارابهم مچسباندياازهم ورميكند؟
20- چرابعضي ازمولكولها شل اندوبعضي ديگرسفت،اصولاشلي وسفتي مولكولهاواشيامربوط به كدام خاصيت آنهاست؟
21- آياچسبيدن اتم ها يامولكول هابهم مربوط به جاذبه اي است كه دراثرقطبي شدن بارهاي الكتريكي آنهاپديدمي آيد؟
22- آياشل وسفت بودن مولكولهاواشيابخاطركمي جاذبه بين مولكولهاي آنهاست مثل مولكولهاي آب كه روي هم مي لغزند؟
23- آيا گازهاكه قابل فشرده شدن هستندبخاطرتعادلي است كه دراثرجاذبه ودافعه آنهاپديدميآيدومولكولهاي آنهابدليل دافغه اي كه دارنددرحال معمول وطبيعي هميشه يك فاصله معين رابين خودحفظ ميكنند؟
24- آياممكن است دومولكول يادواتم ازنوه متفاوت آنقدرنسبت بهم جاذبه داشته باشندكه كاملابهم بچسبندوتشكيل يك مولكول جديدبدهند؟
25- آيا گچ گرفتن كتري ياسماور(فلزي)دراثرجوش آوردن آب وگچ نگرفتن قوري (سراميكي) ميتواندتوجيه الكتريكي ولتمي خاصي داشته باشد؟
26- آيادرموردشوينده هاچه خواصي درآنهاوجودداردكه چربيهاراازسطح ظروف ياالياف پارچه جداميكنندوآياتوجيه الكتريكي دارد؟
وبالاخره اينکه بادرک الکتريسته ساکن ووجودآن درهمه اجسام واشياء آيا ميشودپي به ماهيت اصلي ايجادماده اصلي درجهان برد ؟