سلام
مبدلهای ای*سی به دی*سی موجود حداکثر تا حوالی 50 ولت خروجی دارند. آیا امکان ساخت مبدل ای*سی به دی*سی متغیر با خروجی 100 ولت و بیشتر وجود ندارد؟