درود

كسي در مورد اين روش و الگوريتم كان مانكرز اطلاعي داره يا برنامهآ*اي نوشته كه من و كمك كنه.
با تشكر