سلام وقتتان بخیر
من چند وقت پیش یک nodemcu خریدم و وقتی که به لپتاپم وصلش می کنم، برنامه ساده ای که در برنامه آردوینو نوشتم را نمی توانم آپلود کنم و ارور می دهد. مطمئنم که کابلم درست است اما با این حال با کابل های دیگر هم امتحان کردم و جواب نداد. فکر می کنم که درایور ch340 را نیز به درستی نصب کرده باشم و مشکل از جانب آن نباشد.
آدرس nodemcu که خریدم:

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت


لطفا تنظیمات زیر را بررسی بفرمایید و ببینید که درست انجام داده ام یا خیر:


این هم ارور برنامه:
Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Board: "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Disabled (new aborts on oom), Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 32KB cache + 32KB IRAM (balanced), Use pgm_read macros for IRAM/PROGMEM, 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), 2, v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"


Executable segment sizes:


ICACHE : 32768 - flash instruction cache


IROM : 231724 - code in flash (default or ICACHE_FLASH_ATTR)


IRAM : 26793 / 32768 - code in IRAM (IRAM_ATTR, ISRs...)


DATA : 1496 ) - initialized variables (global, static) in RAM/HEAP


RODATA : 876 ) / 81920 - constants (global, static) in RAM/HEAP


BSS : 25608 ) - zeroed variables (global, static) in RAM/HEAP


Sketch uses 260889 bytes (24%) of program storage space. Maximum is 1044464 bytes.


Global variables use 27980 bytes (34%) of dynamic memory, leaving 53940 bytes for local variables. Maximum is 81920 bytes.


esptool.py v3.0


Serial port COM3


Connecting........_____....._____....._____.....__ ___....._____....._____....._____


Traceback (most recent call last):


File "C:\Users\USER\AppData\Local\Arduino15\packages\es p8266\hardware\esp8266\3.0.2/tools/upload.py", line 66, in <module>


esptool.main(cmdline)


File "C:/Users/USER/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.2/tools/esptool\esptool.py", line 3552, in main


esp.connect(args.before, args.connect_attempts)


File "C:/Users/USER/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.2/tools/esptool\esptool.py", line 529, in connect


raise FatalError('Failed to connect to %s: %s' % (self.CHIP_NAME, last_error))


esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header


esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header


This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences.