ماسفت smdبشماره کد 1ashbچند عدد نو خریدم اما وقتی با مولتیمتر روتست دیودی ازمایش میکنم بین سورس ودرین عدد 0مولتیمتر نشان میدهد که باید بین 5/تا7/نشان دهد .ایا ماسفتها خراب است؟