سلام...از مهندسین محترم میخوام کمکم کنن این 3 مسئله رو حل کنم
1- چهار پروسس
a=0s
b=2s
c=4s
d=2s
محفوظند
مدت زمان که هر ÷روسس برای اجرا شدن نیاز دارد به ترتیب
5
4
7
3
ثانیه است..با فرض اینکه از الگوریتم رانت رابین برای زمان بندی استفاده میشود و مقدار کوانتوم برابر
0.5s است موارد زیر را پاسخ دهید..
الف....نحوه زمان بندی پروسس ها از زمان شروع تا زمان تکمیل آن با توجه به مدت زمان باقیمانده برای اجرای هر پروسس
طبق الگوی زیر جواب دهید
3 7 4 5


ب)میانگین زمان پاسخج)میانگن زمان برگشت

2)یک سیستم بلادرنگ نرم از 4 واقعه متناوب با دوره تناوبهایی برابر
50
100
200
250
میلی ثانیه تشکیل شده است
فرض کنید این 4 واقعه به ترتیب
35
20
10
x
میلی ثانیه از زمان cpu را نیاز دارد
بزرگترین مقدار x که سیستم برای آن قابل زمان بندی است چقدر است؟


3)در یک زمانبند که از الگوریتم رانت رابین استفاده میکند در حالت عادی پستی از همه پروسسهای قابل اجرا نگهدار میشود...بطوریکه هر پروسس دقیقا در یک مکان از لیست وجود دارد..
توضیح دهید اگر با تغییر الگوریتم هر پروسس را بتوان در بیش از یک مکان از لیست قرار دهیم این کار چه مزیتی خواهد داشت؟