این نرم افزار یه نرم افاریه برای درک بهتر جریانهای سه فاز!!
یعنی یه جریان یه فاز ( چیزای بیشتری هم داره) میده و بعد شما روی اون می تونید مانور انجام بدین ...
خدائیش که خیلی باهاله!!! حتما دانلود کنید ...

* How to install the Power Quality Teaching Toy: PDF file, 423kB
http://powerstandards.com/How_to_Install_the_Power_Quality_Teaching_Toy.pdf

* Install the PQ Teaching toy: EXE file, 2483 kB or
http://powerstandards.com/Install_Power_Quality_Teaching_Toy_304.exe

* Install the PQ Teaching toy: ZIP file, 2452 kB
http://powerstandards.com/Install_Power_Quality_Teaching_Toy_304.zip


Rev 3.0.4 February 2006 Single-phase distortion, Power triangles, vector-based phase shift during voltage sags, waveforms with phase-sequence vectors, additional translations, and more...

* Includes English and these languages:
o Traducción español de Francisco Patxi PAZOS
o Traduction française par Georges SIMARD
o Deutsche Übersetzung von Stefan FASSBINDER
o Traducere în româna de Mircea CHINDRIS
o Tradução Português por Bianco SANTANA and Paulo F. RIBEIRO
o Polski T³umaczenie Roman TARGOSZ
o Traduzione italiana a cura di Antonio BRACALE e Daniela PROTO
o Svensk översättning av Mats / Gustav HÄGER
* I am grateful for the kind translations. All errors in the program are my responsibility. - Alex McEachern


حتما دانلود کنید!!!