ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به سایت» کلیک کنید.

اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

 1. #1
  تاریخ عضویت
  2020/04/15
  47
  7

  افکتهای neopixel led

  سلام وقت بخیر
  افکتهای ریسه های neopixel که برای بردهای nodemcu باشن رو از کجا میشه دانلود کرد ،سایت خارجی چیزی سراغ دارین؟کتابخونه خود آردوینو افکت آماده نداره؟
  بعد اگه امکانش هست یه راهنمایی برای اضافه کردن افکت به این پروژه ای که من دارم بکنید ممنون میشم که این پروژه رو تکمیلش کنم.
  کد:
  #include <ESP8266WiFi.h>
  #include <WiFiUdp.h>
  #include <ESP8266WebServer.h>
  
  #include <Adafruit_NeoPixel.h>
  #define PIN 0
  #define NUM_LEDS 16
  
  #include <Wire.h>
  #include <Adafruit_GFX.h>
  #include <Adafruit_SSD1306.h>
  
  Adafruit_SSD1306 display(128,64,&Wire,-1);
  
  String red = "0";
  String green = "0";
  String blue = "0";
  
  int S1 = 0;
  int S2 = 0;
  int S3 = 0;
  
  int speed_light = 500;
  bool check_auto = false;
  
  String R = "0";
  String G = "0";
  String B = "0";
  
  Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(NUM_LEDS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
  
  char* ssid = "NodeMCU";
  char* password = "1234567890";
  
  ESP8266WebServer server;
  
  unsigned int localPort = 2000;
  IPAddress DestinationIP(192,168,4,2);
  WiFiUDP udp;
  
  char packetBuffer[50];
  String inString;
  char replyBuffer[50];
  String strCon;
  
  void setup() 
  {
   strip.begin(); 
   Serial.begin(115200);
   delay(500);
  
   WiFi.softAP(ssid,password);
   Serial.println("");
  
   IPAddress apip = WiFi.softAPIP();
   Serial.print("Connect Your wifi mobile to this Nodemcu Access Point :");
   Serial.println(ssid);
   Serial.print("NodeMCU IP : ");
   Serial.println(apip);
  
   server.begin();
   Serial.println("HTTP Server Started");
   
   udp.begin(localPort);
   Serial.print("Local Port : ");
   Serial.println(udp.localPort());
  
   display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
   display.clearDisplay();
   display.setTextSize(2);
   display.setTextColor(WHITE);
  
   led_show(red,green,blue);
  }
  
  void loop() 
  {
   /*while (Serial.available())
   {
    red = Serial.parseInt();
    green = Serial.parseInt();
    blue = Serial.parseInt();
    //fake = Serial.parseInt();
    color_neo(red,green,blue);
   }*/
   receive_packet();
  
   while(Serial.available() > 0)
   {
    char inChar = Serial.read();
    inString += inChar;
    if (inChar == '\n')
    {
     inString.toCharArray(replyBuffer, 50);
     udp.beginPacket(DestinationIP,2000);\
     udp.write(replyBuffer);
     udp.endPacket();
     inString="";
    }
   }
  }
  
  void receive_packet()
  {
   int packetSize = udp.parsePacket();
   if (packetSize)
   {
    IPAddress remoteIp = udp.remoteIP();
    int len = udp.read(packetBuffer, 255);
    if (len > 0) packetBuffer[len] = 0;
    //Serial.print("From ");
    //Serial.print(remoteIp);
    //Serial.print(" : ");
    strCon = packetBuffer;
    Serial.println(packetBuffer);
  
    if (strCon.length()>=5)
    {
     red = strCon.substring(0,strCon.indexOf(','));
     //Serial.println(red);
     green = strCon.substring(red.length()+1,strCon.indexOf(',',red.length()+1));
     //Serial.println(green);
     blue = strCon.substring(red.length()+green.length()+2,strCon.indexOf(',',red.length()+green.length()+2));
     //Serial.println(blue);
     color_neo(red.toInt(),green.toInt(),blue.toInt());
  
     led_show(red,green,blue);
    }
    else if (strCon.length()==4)
    {
     Serial.println(strCon);
     speed_light = strCon.toInt();
  
     speed_show(speed_light);
    }
    else if (strCon == "1")
    {
     state_show("STATE 1");
     
     check_auto = false;
     colorWipe(strip.Color(red.toInt(),green.toInt(),blue.toInt()),speed_light);
    }
    else if (strCon == "2")
    {
     state_show("STATE 2");
        
     check_auto = false;
     theaterChase(strip.Color(red.toInt(),green.toInt(),blue.toInt()),speed_light);
    }
    else if (strCon == "3")
    {
     state_show("STATE 3");
     
     check_auto = false;
     RunningLights(red.toInt(),green.toInt(),blue.toInt(),speed_light);
     
    }
    else if (strCon == "4")
    {
     state_show("STATE 4");
     
     FadeInOut(red.toInt(),green.toInt(),blue.toInt());
    }
    else if (strCon == "5")
    {
     state_show("STATE 5");
     
     SnowSparkle(red.toInt(),green.toInt(),blue.toInt(),speed_light,speed_light);
    }
    else if (strCon == "6")
    {
     state_show("STATE 6");
     
     Sparkle(red.toInt(),green.toInt(),blue.toInt(),speed_light);
    }
    else if (strCon == "7")
    {
     state_show("STATE 7");
     
     Strobe(red.toInt(),green.toInt(),blue.toInt(),10,speed_light,1000);
    }
    else if (strCon == "8")
    {
     state_show("STATE 8");
     
     theaterChaseRainbow(speed_light);
    }
    else if (strCon == "9")
    {
     state_show("STATE 9");
     
     Twinkle(red.toInt(),green.toInt(),blue.toInt(),10,speed_light,false);
    }
    else if (strCon == "st1")
    {
     state_show("AUTO 1");
     
     check_auto = true;
     colorWipe(strip.Color(red.toInt(),green.toInt(),blue.toInt()),speed_light);
    }
    else if (strCon == "st2")
    {
     state_show("AUTO 2");
     
     check_auto = true;
     theaterChase(strip.Color(red.toInt(),green.toInt(),blue.toInt()),speed_light);
    }
    else if (strCon == "st3")
    {
     state_show("AUTO 3");
     
     check_auto = true;
     RunningLights(red.toInt(),green.toInt(),blue.toInt(),speed_light);
    }
    else if (strCon == "st4")
    {
     S1 = 0;
     S2 = 0;
     S3 = 0;
     check_auto = false;
     state_show("AUTO OFF");
    }
   }
  }
  
  void color_neo(int redd,int greenn,int bluee)
  {
   for (int i = 0; i<=NUM_LEDS;i++)
   {
    strip.setPixelColor(i,redd,greenn,bluee);
    strip.show();
   }
  }
  
  // Fill the dots one after the other with a color
  void colorWipe(uint32_t c, uint8_t wait) 
  {
   for(uint16_t i=0; i<strip.numPixels(); i++) 
   {
    strip.setPixelColor(i, c);
    strip.show();
    delay(wait);
    strip.clear();
   }
  
   if (check_auto)
   {
    S1=S1+1;
   
    inString = 100000+S1;
    inString.toCharArray(replyBuffer, 50);
    udp.beginPacket(DestinationIP,2000);
    udp.write(replyBuffer);
    udp.endPacket();
    Serial.println(replyBuffer);
   }
  }
  
  //Theatre-style crawling lights.
  void theaterChase(uint32_t c, uint8_t wait) 
  {
   for (int j=0; j<10; j++) { //do 10 cycles of chasing
    for (int q=0; q < 3; q++) {
     for (int i=0; i < strip.numPixels(); i=i+3) {
      strip.setPixelColor(i+q, c);  //turn every third pixel on
     }
     strip.show();
     delay(wait);
  
     for (int i=0; i < strip.numPixels(); i=i+3) {
      strip.setPixelColor(i+q, 0);    //turn every third pixel off
     }
    }
   }
   
   if (check_auto)
   {
    S2=S2+1;
    //s2 = S2;
   
    inString = 200000 +S2;
    inString.toCharArray(replyBuffer, 50);
    udp.beginPacket(DestinationIP,2000);
    udp.write(replyBuffer);
    udp.endPacket();
    Serial.println(replyBuffer);
   }
  }
  
  void RunningLights(int red, int green, int blue, int WaveDelay) 
  {
   int Position=0;
   for(int i=0; i<NUM_LEDS*2; i++)
   {
     Position++; // = 0; //Position + Rate;
     for(int i=0; i<NUM_LEDS; i++) {
      // sine wave, 3 offset waves make a rainbow!
      //float level = sin(i+Position) * 127 + 128;
      //setPixel(i,level,0,0);
      //float level = sin(i+Position) * 127 + 128;
      strip.setPixelColor(i,((sin(i+Position) * 127 + 128)/255)*red,
            ((sin(i+Position) * 127 + 128)/255)*green,
            ((sin(i+Position) * 127 + 128)/255)*blue);
     }
     strip.show();
     delay(WaveDelay);
   }
  
   if (check_auto)
   {
    S3=S3+1;
    //s3 = S3;
   
    inString = 300000 +S3;
    inString.toCharArray(replyBuffer, 50);
    udp.beginPacket(DestinationIP,2000);
    udp.write(replyBuffer);
    udp.endPacket();
    Serial.println(replyBuffer);
   }
  }
  
  void FadeInOut(int red, int green, int blue)
  {
   float r, g, b; 
   for(int k = 0; k < 256; k=k+1) { 
    r = (k/256.0)*red;
    g = (k/256.0)*green;
    b = (k/256.0)*blue;
    setAll(r,g,b);
    strip.show();
   }
     
   for(int k = 255; k >= 0; k=k-2) {
    r = (k/256.0)*red;
    g = (k/256.0)*green;
    b = (k/256.0)*blue;
    setAll(r,g,b);
    strip.show();
   }
  }
  
  void setAll(int red, int green, int blue) {
   for(int i = 0; i < NUM_LEDS; i++ ) {
    //setPixel(i, red, green, blue); 
    strip.setPixelColor(i, strip.Color(red, green, blue));
   }
   strip.show();
  }
  
  void SnowSparkle(int red, int green, int blue, int SparkleDelay, int SpeedDelay) {
   setAll(red,green,blue);
   
   int Pixel = random(NUM_LEDS);
   strip.setPixelColor(Pixel,0xff,0xff,0xff);
   strip.show();
   delay(SparkleDelay);
   strip.setPixelColor(Pixel,red,green,blue);
   strip.show();
   delay(SpeedDelay);
  }
  
  void Sparkle(int red, int green, int blue, int SpeedDelay) {
   int Pixel = random(NUM_LEDS);
   strip.setPixelColor(Pixel,red,green,blue);
   strip.show();
   delay(SpeedDelay);
   strip.setPixelColor(Pixel,0,0,0);
  }
  
  
  void Strobe(int red, int green, int blue, int StrobeCount, int FlashDelay, int EndPause){
   for(int j = 0; j < StrobeCount; j++) {
    setAll(red,green,blue);
    strip.show();
    delay(FlashDelay);
    setAll(0,0,0);
    strip.show();
    delay(FlashDelay);
   }
   delay(EndPause);
  }
  
  void theaterChaseRainbow(int SpeedDelay) {
   byte *c;
   
   for (int j=0; j < 256; j++) {   // cycle all 256 colors in the wheel
    for (int q=0; q < 3; q++) {
      for (int i=0; i < NUM_LEDS; i=i+3) {
       c = Wheell( (i+j) % 255);
       strip.setPixelColor(i+q, *c, *(c+1), *(c+2));  //turn every third pixel on
      }
      strip.show();
      
      delay(SpeedDelay);
      
      for (int i=0; i < NUM_LEDS; i=i+3) {
       strip.setPixelColor(i+q, 0,0,0);    //turn every third pixel off
      }
    }
   }
  }
  
  byte * Wheell(int WheelPos) {
   static byte c[3];
   
   if(WheelPos < 85) {
    c[0]=WheelPos * 3;
    c[1]=255 - WheelPos * 3;
    c[2]=0;
   } else if(WheelPos < 170) {
    WheelPos -= 85;
    c[0]=255 - WheelPos * 3;
    c[1]=0;
    c[2]=WheelPos * 3;
   } else {
    WheelPos -= 170;
    c[0]=0;
    c[1]=WheelPos * 3;
    c[2]=255 - WheelPos * 3;
   }
   return c;
  }
  
  void Twinkle(int red, int green, int blue, int Count, int SpeedDelay, boolean OnlyOne) {
   setAll(0,0,0);
   
   for (int i=0; i<Count; i++) {
     strip.setPixelColor(random(NUM_LEDS),red,green,blue);
     strip.show();
     delay(SpeedDelay);
     if(OnlyOne) { 
      setAll(0,0,0); 
     }
    }
   delay(SpeedDelay);
  }
  
  //----------------------
  void led_show(String l1,String l2,String l3)
  {
   display.clearDisplay();
   display.setTextSize(2);
   display.setCursor(0,5);
   display.print("LED1 = ");
   display.print(l1);
   
   display.setCursor(0,27);
   display.print("LED2 = ");
   display.print(l2);
  
   display.setCursor(0,50);
   display.print("LED3 = ");
   display.print(l3);
  
   display.display();
  }
  
  void speed_show(int val)
  {
   display.clearDisplay();
   display.setTextSize(2);
   display.setCursor(0,27);
   display.print("SPEED=");
   display.print(val);
  
   display.display();
  }
  
  void state_show(String str)
  {
   display.clearDisplay();
   display.setTextSize(2);
   display.setCursor(0,27);
   display.print(str);
  
   display.display();
  }
  این کد آردوینو برای nodemcu هست
  ممنونم
  • تبلیغات
   .

نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1

کاربرانی که این تاپیک را مشاهده کرده اند: 11

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •