سلام
آیا برای طراحی سیستم صوتی نیز نرم افزاری شبیه نرمافزارهای طراحی روشنایی سراغ دارید؟ نظیر dialux , easylux