روسيه قرار است بهآ*جهت بالابردن امنيت داخلي سيستمآ*هاي خود، و همچنين پايين آوردن هزينه خريد مجوز نرمآ*افزاري، نسبت به توليد سيستم عامل ملي اقدام كند. آ* آ*

بهآ*گزارش سايت خبري «آ*cnews.ruآ*»، بهآ*دستور رييس جمهور فعلي روسيه، ديميتري مدودف كميتهآ*اي متشكل از توسعهآ*دهندگان نرمآ*افزار داخلي، يكپارچهآ*كنندگان، ايدهآ*پردازان و توسعهآ*دهندگان سيستمآ*عامل لينوكس تشكيل شده است. نتايج تحليل اين كميته براي امضا به رئيس جمهور مدودف ارسال شده است. آ* آ*

در اين نامه آمده است كه سيستم عامل ملي روسيه منبعآ*باز خواهد بود و توسعه آن رايگان است. الكسي اسميرنف، مدير خدمات دولتي «آلتآ*لينوكس» اعلام كرد:آ*«سيستمآ*هاي عاملي كه تاكنون توسط توسعهآ*دهندگان روس گسترش يافتهآ*اند، بهآ*شرط عدم نقض قانون كپيآ*رايت در اين پروژه استفاده خواهند شد.»

در صورتي كه سيستمآ*عامل ملي روسيه بتواند جاي خود را در دولت باز كند، پديدهآ*اي جهاني بهآ*شمار خواهد آمد. حال آنآ*كه قبل از اين كشور، چين، با توزيع لينوكسي «پرچم سرخ» در گسترش آن تقريبا ناموفق ماند. آ* آ*

اسميرنف همچنين تصريح كرد: «هزينه توسعه سيستمآ*عامل از ابتدا بهآ*شدت سرسام آور است، بهآ*همين منظور بايد مساله هزينه را همواره در ذهن داشت. تمام گزينهآ*ها باز است. ميآ*توانيم از هسته فعلي لينوكس استفاده كنيم، ميآ*توانيم حتي از يك توزيع كاملا آماده استفاده كنيم. تمام اينآ*ها بستگي به اهداف سران دولت دارد.»


منبع:
روزنامه جام جم مورخ 13/11/87