در دنياي پهناور اينترنت كه ميليونآ*آ*ها سايت بزرگ و كوچك را در خود جاي داده است، سايتي ميآ*آ*تواند موفق باشد و براي كاربران سراسر دنيا شناخته شود كه رابطه خوبي را با موتورهاي جستجو برقرار كند. برقراري اين رابطه را SEO آ*(Search Engine Optimization)آ* ميآ*آ*نامند. بهينهآ*آ*سازي يك سايت براي موتورهاي جستجو از مهمآ*آ*ترين عوامل پيشرفت آن سايت به آ*حساب ميآ*آ*آيد. اين كار داراي پيچيدگيآ*آ*هاي بسياري است و افرادي بسيار حرفهآ*آ*اي با آن سر و كار دارند چرا كه براي بهينهآ*كردن يك سايت در موتورهاي جستجو بايد هميشه اطلاعاتي دقيق از الگوريتمآ*آ*ها و فناورييآ*آ*هاي به آ*كار رفته در موتورهاي جستجو در اختيار داشته باشيد و با كمك مجلات و تحقيقات گسترده نيز اين اطلاعات را به آ*روز نگاه داريد.

سلام موتور جستجو

نرمآ*آ*افزار قدرتمند آ*Hello Enginesآ* ميآ*آ*تواند همچون يك مهندس آ*SEOآ* بهآ*كمك شما بيايد و انجام اين كار بسيار پيچيده را براي كاربران مبتدي نيز آسان سازد.

اين نرمآ*آ*افزار ميآ*آ*تواند سايت شما را در هزاران موتور جستجوي بزرگ بهآ*ثبت برساند و با بهينهآ*آ*سازي اطلاعات صفحات وب شما، امتياز آنها در اين موتورهاي جستجو را افزايش داده و موجب افزايش بازديدكنندگان سايت شما شود.

اين نرمآ*آ*افزار با در اختيار داشتن بيش از 20 ابزار قدرتمند قادر است سايتتان را از تمام جهات بهينه ساخته و جايگاهي ويژه را در دنياي پهناور اينترنت براي سايت شما به ارمغان بياورد.

برخي از مهمآ*آ*ترين ويژ آ*گيآ*آ*هاي اين نرمآ*آ*افزار عبارتند از:

اولويت آ*بندي:آ* آ*برخورداري از يك ليست آ*SEO checklistآ* براي بررسي دقيق موارد مهم در بهينهآ*آ*سازي سايت براي موتورهاي جستجو.

مقايسه پيشرفته:آ* آ*بررسي و مقايسه امتياز وبآ*آ*سايت شما در مقايسه با ديگر سايت آ*هاي مشابه.

ثبت آ*نام خودكار:آ* آ*با ابزارهاي موجود در اين نرمآ*آ*افزار ميآ*توانيد به آ*طور خودكار و در مدت زمان كوتاه، سايت خود را به هزاران موتور جستجوي قدرتمند معرفي كرده و به ثبت آ*نام در آنها بپردازيد. ارائه گزارشآ*آ*هاي دقيق از نتيجه ثبتآ*نام در اينآ*گونه سايتآ*آ*ها از ديگر قابليتآ*آ*هاي اين برنامه است.

بررسي روشآ*آ*ها:آ* آ*اين نرمآ*آ*افزار قادر است به بررسي موتورهاي جستجو براي يادگيري روشآ*آ*هاي مورد نياز در جهت بهينهآ*آ*سازي صفحات سايت شما در آنها بپردازد. آ* آ*

بررسي جزءآ*بهآ*جزء:آ* آ*بررسي بهترين كلمات كليدي مرتبط با سايت شما، بررسي لينكآ*آ*هاي ورودي و خروجي سايت شما و بررسي ميزان خطاهاي موجود در صفحات و اصلاح آن از ديگر قابليتآ*آ*هايي است كه توسط اين برنامه در اختيار شما قرار ميآ*آ*گيرد. از ديگر امكانات برنامه بررسي سرعت بارگذاري صفحات سايت براي كاربران است كه به شما اين امكان را ميآ*دهد تا در صورت سنگين بودن حجم صفحات و در نتيجه افزايش مدت زمان بارگذاري سايت با كمك ابزار آ*Shrinkerآ* بدون ايجاد تغيير در ساختار سايت حجم صفحاتتان را تا 60 درصد كاهش دهيد.

ساخت راهنماها:آ* آ*موتورهاي جستجو با روشآ*آ*هاي مختلفي به مشاهده و بررسي صفحات سايت شما ميآ*آ*پردازند. اين نرمآ*آ*افزار قادر است با ايجاد صحيح و دقيق كلمات كليدي، نقشه سايت و فايل آ*Robots.txtآ*، محتواي سايت شما را به بهترين شكل در اختيار موتورهاي جستجو قرار دهد.

برخورداري از ويرايشگر آ*HTMLآ* داخلي، بررسي محبوبيت لينكآ*آ*هاي سايت شما در اينترنت، بررسي امتياز صفحات سايت شما در ميان موتورهاي جستجو، ارائه گزارشآ*هاي آماري و دقيق در فورمتآ*آ*هاي مختلف، رابط كاربري آسان با ظاهر ويندوز ويستا و به آ*روز بودن هميشگي اطلاعات برنامه از ديگر قابليت آ*هاي اين نرمآ*آ*افزار قدرتمند بهآ*شمار ميآ*آ*روند.

براي دريافت اين برنامه و مشاهده اطلاعات كاملآ*آ*تر درباره آن ميآ*آ*توانيد به سايت زير مراجعه كنيد:

http://www.hello-engines.comمنبع:
روزنامه جام جم مورخ 13/11/87