میدان مغناطیسی در اطراف چه اثراتی بر روی بدن انسان دارد؟