با سلام
ای سی پوزیشن ماهواره من سوخته و من میخام اونو عوزش کنم .ولی مشکلم اینجاس که شمارش پاک شده .کسی میدونه شماره این ای سی چیه (استار ست )